به گزارش «بامردم»، کیک اوباما برای تولد دستیار شخصی اش “فریال گواشیری” / فریال، شهروند ایرانی – آمریکایی است.

 کیک اوباما برای تولد دستیار ایرانی اش

منبع:عصر ایران