به گزارش «بامردم»، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره ادعای فرزند شهید رکن آبادی شهید فاجعه منا گفت: کالبدشکافی شهید رکن آبادی در همان عربستان انجام شد.

قدیرزاده در تکمیل اظهارات رییس سازمان پزشکی قانونی در این خصوص گفت: جسد ایشان به صورت مومیایی شده تحویل داده شده بود و نتیجه آن به ایران ارسال نشد و به  همین منظور برای ایشان، تعیین علت فوت انجام نشد.

گفتنی است، پیکر شهید غضنفر رکن آبادی، سفیر اسبق ایران در لبنان که جان خود را در فاجعه منا از دست داد، در حالی به ایران ارسال شد که برخی از اعضای بدنش همچون قلب و دیگر امعا و احشای وی خارج شده بود.

برنا