×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

 .::.  اخبار منتشر شده : 5 خبر
ﮐﺎﻫﺶ رﮐﻮد در ﮔﺮو ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺪﻫﻰ ﻫﺎى دوﻟﺖ
15 مرداد 1396

بامردم|ایرج ندیمی*: ﻫﻤﺎن ﻃـﻮر ﮐـﻪ ﻣﻰ داﻧﯿـﺪ، ﻫﻤـﻮاره در ﺑﻮدﺟـﻪ ﺣـﺪى ﺑـﺮاى ﻧﺮخ ارز ﻣﺸـﺨﺺ ﻣﻰ ﺷـﻮد در ﺻﻮرﺗـﻰ ﮐـﻪ درآﻣـﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺑﯿـﺶ از ﻋـﺪد ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷـﺪه در ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﺎﺷـﺪ، اﺧﺘﯿﺎراﺗﻰ ﺑـﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰى در ﺟﻬـﺖ ﻫﺰﯾﻨـﻪ ﮐـﺮدن اﯾـﻦ ﻣﺒﻠـﻎ داده ﻣﻰ ﺷـﻮد .اﯾـﻦ در ﺣﺎﻟـﻰ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در اﺧﺘﯿـﺎرات ﺟﺪﯾﺪى ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ […]